stadgar

Viktig information


En gång om året betalar
alla medlemmar en avgift.

Avgiften är 100 kr för enskild
alternativt 150 kr för par.


Betala kan man göra genom
Bankgiro: 5098-8385


Man kan också betala med Swish
på mobilnummer: 123 349 13 54


För att vi ska veta vilka ni är skriver ni också dit namn, adress inklusive postnummer, stad,

e-post och/eller telefon/mobilnummer.


Med samma Swishnummer kan
man betala mat och inträde
på våra medlemsträffar.


Dryck betalas till krögaren med bankkort eller kontanter.


Med glädjespridande hälsningar
samt ett innerligt välkomna!

I SAMVERKAN MED

MED STÖD FRÅN

BESÖK OSS PÅ FACEBOOK

KONTAKTA MIKOSÄLLSKAPET

info@mikosallskapet.se


BILDER


Om man klickar på bilderna, i våra bildgallerier, öppnas stora bildspel ni kan bläddra bland. Vi jobbar på för att, så fort tid gives, lägga in fler bilder från tidigare evenemang.

Stadgar för Mikosällskapet


Föreningens namn

§ l

Föreningen, som är en ideell förening, bedriver sin Verksamhet under namnet Mikosällskapet.

Föreningen är bildad i juli 2006 av en grupp vänner till Clownen Miko/Göte Forsberg, bortgången i september 2005, och representanter från Barnens Scen, Malmö Folkets Park.


Ändamål

§ 2

Föreningens ändamål är att med insamlade medel eller på annat sätt stödja verksamhet som överensstämmer med Clownen Mikos anda att bjuda på sig själv och med humor, värme och medmänsklighet göra Malmö till en öppnare, mjukare och vänligare stad.

Föreningen skall i förekommande fall tillsammans med Malmö stad medverka till utseende av Årets Glädjespridare i Malmö till Clownen Mikos minne.

Föreningens verksamhet skall drivas utan vinstsyfte.


Säte

§ 3

Föreningen har sitt säte i Malmö.


Medlemskap

§ 4

Envar person som vill medverka i föreningens syfte och ändamål, kan bli medlem i föreningen. Styrelsen skall föra ett aktuellt medlemsregister.

Person, som under många  år på ett förtjänstfullt sätt gagnat MIKO-sällskapet, kan utses till hedersmedlem. Förslag till utnämnande av hedersmedlem skall lämnas av en nuvarande medlem i föreningen och sådant förslag skall lämnas till styrelsen i enlighet med vad som stadgas för andra skrivelser som skall tas upp på ordinarie årsmöte. Styrelsen har att yttra sig i ärendet och beslut tas på ordinarie årsmöte. Inval av hedersmedlem görs av årsmötet på förslag från styrelsen. Hedersmedlem är befriad från medlemsavgift, men har i övrigt samma rättigheter och skyldigheter som vanlig medlem.


Medlemsavgift

§ 5

Medlem erlägger årligen en medlemsavgift till föreningen.

Avgiftens storlek fastställs av ordinarie årsmöte för ett år i taget.


Verksamhets- och räkenskapsår

§ 6

Föreningens verksamhets- och räkenskapsår omfattar tiden l januari- 31 december


Beslutande organ

§ 7

Föreningens beslutande organ är föreningens årsmöte, extra årsmöte och dess styrelse.


Årsmöte

§ 8

Ordinarie årsmöte skall hållas senast den 31 mars. Styrelsen kallar till årsmöte.

Kallelse med föredragningslista skall utsändas tidigast fyra och senast två veckor före årsmötesförhandlingarna.

Verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse skall en vecka innan årsmötet finnas tillgängliga hos ordföranden att lämnas ut vid förfrågan från medlem. Dessa berättelser och övriga årsmöteshandlingar lämnas sedan ut till varje medlem som kommer till årsmötet.

Varje föreningsmedlem har en röst.

Beslut fattas med enkel röstövervikt.

Vid lika röstetal gäller det förslag som biträds av ordföranden.

Vid val sker avgörandet vid lika röstetal genom lottning.

Omröstning sker öppet. Val förrättas dock med slutna sedlar om någon röstberättigad begär det.

Förslag till ärenden vid årsmöte skall, för att kunna behandlas vid årsmötet, vara styrelsen tillhanda senast 14 dagar före mötet.


§ 9

Vid ordinarie årsmöte skall följande ärenden förekomma:

l. Mötets öppnande

2. Fråga om årsmötets behöriga utlysande.

3. Fastställande av dagordningen.

4. Val av ordförande för mötet.

5. Val av sekreterare för mötet..

6. Godkännande av röstlängd.

7. Val av 2 justerare, somjämte ordföranden skall justera protokollet, och 2 rösträknare.

8. Styrelsens verksamhetsberättelse med resultat- och balansräkning för det gångna året.

9. Revisorns berättelse.

10. Beslut om fastställelse av resultat- och balansräkning.

11. Beslut om dispositioner beträffande vinst och förlust enligt den fastställda balansräkningen

l 2 . Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

13. Bestämmelse om medlemsavgiftens storlek.

14. Val av:

ordförande för en tid av två år

kassör för en tid av två år

övriga styrelseledamöter för en tid av två år

styrelsesuppleanter för en tid av två år

revisor och revisorssuppleant för en tid av ett år

valberedning, minst två medlemmar, varav en sammankallande, för en tid av ett år.

15. Behandling av ärende(n) väckt(a) av styrelsen eller      

medlem(mar).

16. Mötets avslutande


§ 10

Styrelsen kan kalla till extra årsmöte. Därutöver har medlemmar som disponerar en tredjedel av rösterna rätt att påkalla extra möte.

Vid årsmöte och extra årsmöte får inte beslut fattas i andra ärenden än de som angivits i kallelsen.


Valberedning

§ ll

Valberedning väljes av årsmötet och den skall beså av minst två personer, varav en är sammankallande.


Styrelse

§ 12

Föreningens angelägenheter handhas av en av årsmötet vald styrelse, bestående av minst tre och högst sju ledamöter samt två suppleanter.

Ordförande och kassör väljes på ordinarie årsmöte. I övrigt konstituerar styrelsen sig själv

Samtliga styrelseledamöter väljes växelvis på två år och på ett sådant sätt att ordförande och hälften av styrelsen väljes det ena året och kassörjämte andra hälften av styrelsen väljes året därpå. Även styreslesuppleanterna väljes växelvis på två år.


§ 13

Det åligger styrelsen:

att handha föreningens angelägenheter i enlighet med föreningens stadgar och årsmötets beslut

att upprätta verksamhetsberättelse med balans- och resultaträkning

att bestämma dag och plats för årsmöte och inom föreskriven tid utfärda kallelse samt bereda inkomna förslag

att till årsmötet överlämna verksamhetsberättelse med balans- och resultaträkning

att svara för redovisningen och förvaltningen av föreningens medel

att utse de funktionärer som erfordras för verksamheten.


§ 14

Styrelsen sammanträder på ordförandens kallelse eller då minst hälften av styrelsens ledamöter yrkar på dess sammankallande. Styrelsens beslut avgörs med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller det förslag som biträds av ordföranden.

Styrelsen är beslutsför då fler än hälften av antalet styrelseledamöter är närvarande. Minst en tredjedel av styrelsens ledamöter skall dock vara ense om beslutet. Samtliga ledamöter skall ha erhållit kallelse och tillfredsställande beslutsunderlag.


Firmateckning

§ 15

Firma tecknas av ordförande och kassör i förening eller var för sig.


Protokoll

§ 16

Vid årsmöte och styrelsesammanträde skall föras protokoll som justeras av ordförande och protokollförare.


Revisor

§ l7

För granskning av föreningens räkenskaper och förvaltning väljs en revisor och en revisorssuppleant.

Val av revisor och revisorssuppleant görs på ordinarie årsmöte.


Stadgeändring

§ l8

Ändring av dessa stadgar skall för att bli gällande fattas med två tredjedels majoritetvid särskild omröstning på ordinarie årsmöte.


Utträde

§ 19

Medlem som önskar utträda ur föreningen skall anmäla detta till styrelsen.


Uteslutning

§ 20

Medlem som inte fullgör sina skyldigheter mot föreningen kan uteslutas ur föreningen. Medlemmen skall dock först ha erinrats om förhållandet.


Upplösning

§ 21

För upplösning av föreningen fordras beslut härom med minst två tredjedels majoritet vid särskilt omröstning vid ordinarie årsmöte.

Årsmötet skall i sådant fall samtidigt bestämma om disponerandet av föreningens tillgångar. Vid upplösning skall föreningens behållna tillgångar användas för ändamål förenliga med föreningens syfte.